Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Бібліографія

М. Глобенко

Подаємо лише найважливіші видання творів Тараса Шевченка, бібліографічні показники і праці, присвячені біографії та творчості великого поета [Скорочення: ЗНТШ – Записки наукового товариства ім. Шевченка; КСт. – Киевская старина; ЛНВ – Літературно-науковий вісник; УЖ – Украинская Жизнь; УХ – Українська хата; К. – Київ; Л. – Львів, О. – Одеса, X. – Харків, В. – Варшава, Кр. – Краків, М. – Москва, П. – Петербург, Петроград.].

Видання творів

З численних видань творів Шевченка згадуємо тільки ті, що для встановлення канону текстів мали особливо важливе значення.

Перше повне видання поезій: Т. Шевченко. Кобзарь. Під ред. В. Доманицького. П. 1907 і 1908;

Поезії Т. Шевченка за ред. І. Айзенштока і М. Плевака. X. 1925;

Поезія. Під ред. С. Єфремова і М. Новицького. УАН. І–II. К. 1927;

Поезії під ред. А. Хвилі і Є.І.Шабліовського. Література і Мистецтво. X. 1934; текст останнього видання, опрацьований під проводом О. Дорошкевича для Інституту Літератури ім. Шевченка, ліг в основу II–IV тт. Повного видання творів Тараса Шевченка Укр. Наук. Ін-ту в Варшаві, за ред. П. Зайцева (із планованих 16 томів вийшли 13), 1934–1939.

Історія видання творів Шевченка – див. Зайцев П. Редагування тексту Шевченкових поезій. Повн. вид. УНІ, II. В.–Л. 1934;

Повне зібрання творів. Під заг. редакцією акад. С. Єфремова. IV. Щоденні записки (Журнал). ДВУ. К. 1927 (XL + 787 стор., з багатим коментарем, стор. 211–767) і III. Листування (XXXV + 1001 стор., коментар на стор. 347–952 і бібліографія) ДВУ. К. 1929; це видання лишилося незакінченим.

Кобзар. АН УРСР. Держлітвидав. К. 1939;

Повна збірка творів у п’яти томах. Держлітвидав. К. 1939;

Повне зібрання творів у десяти томах, І–II. Видання Академії Наук УРСР. К. 1939 (післявоєнні перевидання користуються цим текстом).

Бібліографічні показники

Свідомо обмежуємося лише найвідомішими, рекомендуючи читачеві названий нижче вичерпливий огляд показників Володимира Дорошенка.

Комаров М. Т. Шевченко в литературе и искусстве. Библиографический указатель. О. 1903;

Яшек М. Т. Шевченко, матеріали до бібліографії (рр. 1903–21), I. X. 1921;

Плевако М. Хрестоматія нової української літератури, І. ДВУ. Житомир 1926.

Багату бібліографію подано при супровідних статтях серії: Повне видання творів Тараса Шевченка, за ред. П. Зайцева, Українського Наукового Інституту. В. 1934–39, зокрема надзвичайно цінний том XVI – Бібліографія. Покажчик видань Шевченкових творів та спис бібліогр. праць про Шевченка. Зібрав і впорядкував В. Дорошенко (м. ін. подано критичний огляд показників і рецензії на них).

Богацький П. Кобзар Т. Шевченка за сто років (1840–1940). Укр. Книга, IV. 1942, окрема відбитка, Л.–Кр. 1942;

з видань останнього періоду можна згадати багатьма сторонами відмінну від прийнятих в УССР кн. Шагинян М. Тарас Шевченко. М. 1946; бібліографія в цій книзі вражає хаотичністю, але в ній названі заборонені і не поширювані тепер на Україні праці про Шевченка, зокрема біографічні.

Біографічні матеріали

Шевченко Т. Автобіографія. Народное Чтение, II. 1860;

Чужбинский А. Воспоминания о Т. Шевченко. П. 1861;

Костомаров Н. Воспоминания о двух малярах. Основа, IV. 1861;

Жемчужников Л. Воспоминания о Шевченко, его смерть и погребение. Основа, IV. 1861;

Савва Ч. Новые материалы для биографии Шевченка. Основа, V–VI. 1861;

Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его. Основа, VI. 1861.

Лазаревскій А. Детство Т. Г. Шевченка. Основа, III. 1862;

Жизнь Куліша. Правда. Л. 1868;

Воспоминания А. Козачковского. Киевский телеграф, 25. 1875;

Шевченко В. Г. Спомини про Т. Г. Шевченка. Правда. 1876;

Шевченко Т. Кобзар, з додатком споминок про Шевченка писателів Турґєснєва і Полонського. Прага 1876;

Куліш П. Хуторна поезія. Історичне оповідання. Л. 1882;

Белозерский Н. Т. Г. Шевченко по Воспоминаниям разных лиц. КСт., X. 1882;

Чалый М. Жизнь и произведения Т. Г. Шевченка. К. 1882 (перша повна біографія поета);

Костомаров Н. Автобиография. Русская мысль, VI. 1885;

Суханов-Подколзин Б. Воспоминания о Т. Г. Шевченко. КСт., II. 1885;

Стороженко Н. Первые четыре года ссылки Шевченка. КСт., X. 1888;

Украинослав. общество. Донесения гр. Орлова о результатах следствия по делу о Кирилло-Мефодиевском братстве. Русский архив, VII. 1892;

Косарев Е. Извлечение из дел и памяти. КСт., II. 1893;

Честаховский Г. Эпизод на могиле Т. Г. Шевченка. КСт., II. 1896;

Стороженко Н. Киевские славянисты 40-ых годов. КСт., II. 1897;

Репнина В. Из автобиогр. записок. Рус. архив, VII. 1897;

Горленко В. Шевченко-живописец и гравер. Южно-русские очерки и портреты. К. 1898;

Кониський О. Ясні дні в житті Т. Г. Шевченка. ЛНВ, II. 1898;

Конисский А. Я. Жизнь украинского поэта Т. Г. Шевченка. О. 1898;

Лазаревскій О. Воспоминания. КСт., II. 1899;

Беренштам В. Т. Г. Шевченко и простолюдины его знакомцы. КСт., II. 1900;

Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя, І–II. Зб. Філол. Секції НТШ. Л. 1898–1901 (найважливіша із дотеперішніх біографій);

Кониський О. Оповідання про Т. Шевченка. П. 1901;

Мордовец Д. З минулого та пережитого. ЛНВ, VI. 1902;

Из истории Общества св. Кирилла и Мефодія. Былое, II. 1906;

К биографии Т. Г. Шевченка. Былое, VIII. 1906;

Признания Н. И. Костомарова в III Отделении. Былое, VIII. 1907;

Стороженко Н. Дві записні книжки Шевченка. Альманах Нова Рада. К. 1908;

Спомини А. М. Куліш (Ганни Барвінок). УХ, VII–VIII. 1911;

Барвінок Г. Спомин про старшого боярина Т. Шевченка… На спомин. М. 1912;

Юнге Е. Ф. Воспоминания (1843–1863). Изд. Сфинкс. 1913;

Дорошенко В. Шевченкова освіта. Л. 1914;

Зайцев П. Первая любовь Шевченка. Вестник Европы, П. 1914;

Макшеев А. Воспоминания о Шевченко. Рус. старина, V. 1914;

Зайцев П. Новое о Шевченко. Русский библиофил, I–II. 1914;

Гершензон М. Т. Г. Шевченко и кн. В. Н. Репнина. Русские Пропилеи, II. М. 1916;

Jensen А. Т. Shewtshienko. Ein ukraanisdies Diditerleben. Wien 1916 (укр. переклад. Перемишль 1921);

Щурат В. Шевченко і поляки. Л. 1917;

Стешенко І. Життя і твори Т. Шевченка. ЗНТШ, т. 119-120. Л. 1917 (праця не була закінчена);

Ніковський А. Бібліотека Т. Шевченка. Книгар, III. К. 1917;

Зайцев П. Оксана, перше кохання Шевченка. К. 1918;

Зайцев П. Книги битія як документ і твір. Наше Минуле, І. 1918;

Багалій Д. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство. Рух. X. 1918;

Зайцев П. Нові матеріали до біографії й творчості Шевченка. Наше Минуле, І–II. 1919;

Новицький М. Шевченко в процесі 1847 р. і Шевченкові папери. Україна, І–II. К. 1925;

Житецький І. «Описная экспедиция» Аральського моря і Шевченко. Україна, III. 1928;

Филипович П. Шевченко і П. Семеренко. Життя й Революція, III. 1933;

Zajcew P. Szewczenko i polacy. Warszawa 1934;

Білецький Л. Молодий Шевченко перед власним судом своїм на кінці життя. Наша Культура, V, VII, XII. 1936;

Пеленський Є. Ю. Шевченко і Галичина. Кр. 1942;

Шагинян М. Шевченко. М. 1941, 2 вид. М. 1946 (попри сов. тенденції, є ряд цінних фактичних даних);

Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства. УВАН. 1946;

Білецький Л. Т. Шевченко в Яготині. УВАН. Авґсбурґ 1949;

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. Передмова Д. Копиці. К. 1950 (в доборі і навіть цитуванні виразна тенденційність, характеристична для совєтського літературознавства останнього періоду).

Праці, присвячені творчості Шевченка

Кулиш П. Обзор украинской словесности. Основа, V. 1861;

Куліш П. Листи з хутора. Лист III. Чого стоїт Шевченко яко поет народній. П. 1861, Бахмут 1900;

Антонович В. Произведения Шевченка, содержание которых составляют исторические события. Чтения в ист. обществе Нестора летописца, II. К. 1881 (Твори В. Антоновича. К. 1932);

Антонович В. Об исторических поэмах Шевченка. Чтения в историческом обществе Нестора летописца. К. 1888;

Франко I. . Л. 1889;

Колесса О. Шевченко і Міцкевич. ЗНТШ, III. Л. 1894;

Франко I. . ЗНТШ, VI. Л. 1895;

Франко I. . Л. 1901;

Франко I. Шевченко й Єремія. ЛНВ, VI. 1904;

Кревецький І. Корифеї російської критики і українське письменство. ЛНВ, II і IV. 1905, окр. Л. 1905;

Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціалізм. Л. 1906, К. 1914;

Єфремов С. Шевченко й українське письменство. К. 1907;

Сріблянський М. Поет і юрба. УХ, III. 1910;

Чуковский К. Шевченко. Рус. мысль, IV–V. 1911;

Євшан М. Т. Шевченко. УХ. К. 1911;

Щурат В. Літературні начерки. Л. 1913;

Сумцов Н. Сны Шевченка. Известия Отделения рус. языка и словесности Академии Наук, IV. 1913;

Зайцев П. Русские поэмы Т. Г. Шевченка. Вестник Харьковского Историко-филол. общества. 1913;

Антонович Д. Естетичні погляди Шевченка. ЛНВ, II. 1914;

Шевченківський збірник, І. П. 1914;

Щурат В. Св.письмо в Шевченковій поезії. Л. 1914;

Широцький К. Шевченко-художник. Сяйво, II. 1914;

Славинский М. Шевченко и Библия. УЖ, II. 1914;

Франко І. . Л. 1914;

Єфремов С. Шевченко. Збірка статей. К. 1914;

Щурат В. З життя і творчості Шевченка. Л. 1914;

Новицький О. Т. Шевченко як маляр. Л.–М. 1914;

Збірник пам’яті Т. Шевченка. К. 1915;

Матушевский В. Общественные и литературные влияния в первом периоде творчества Т. Г. Шевченко. УЖ, II. 1916;

Балей С. З психології творчості Шевченка. Л. 1916;

Франко I. Шевченкова Марія. ЗНТШ, т. 119-120. Л. 1917;

Брик I. Шевченкова поема Іван Гус. ЗНТШ, т. 119-120, 126-127, окр. Л. 1919;

Тарас Шевченко. Збірник. К. 1921 (зокр. Якубський Б. Форма поезій Т. Шевченка);

Филипович П. Шевченко і романтизм. Записки Іст.-Філол. Відділу УАН, IV. К. 1923;

Шевченківський збірник, за ред. П. Филиповича, I. К. 1924;

Плевако М. Шевченко й критика. X. 1924;

Багрий А. Т. Г. Шевченко в литературной обстановке. Баку 1925;

Смаль-Стоцький С. Ритміка Шевченкової поезії. Прага 1925;

Ефремов С. Спадщина Кобзаря Дармограя. Україна, І–II. 1925;

Шевченко та його доба, за ред. С. Єфремова, М. Новицького та П. Филиповича, I–II. К. 1925–26;

Білецький Л. Поетична еволюція найголовніших образів та ідей Т. Шевченка. Прага 1926;

Богацький П. Нове про Т. Шевченка. ЛНВ, VI. 1927;

Навроцький Б. Гайдамаки Т. Шевченка. Джерела. Стиль. Композиція. X. 1928;

Єфремов С. Шевченко в своєму листуванні. Повне зібрання творів Т. Шевченка, III. К. 1929;

Шевченко, збірник Інституту Т. Шевченка, І. X. 1928 (зокр. Державин В. Лірика й гумор у Шевченковому Журналі; Шамрай А. До еволюції Шевченкового стилю), II. X. 1930;

Дорошкевич О. Етюди з шевченкознавства. X.–К. 1930;

Новицький О. Т. Шевченко як художник. К. 1930;

Багрій О. Т. Г. Шевченко, І–II. X. 1930–31;

Навроцький Б. Шевченкова творчість. X.–К. 1931;

Чехович К. Про ритмічне мистецтво Шевченкової поезії. ЛНВ. 1931;

Синявський О. Елементи Шевченкової мови. Культура українського слова. X.–К. 1931;

Дорошкевич О. Принципи організації тексту Шевченкової поезії. Життя й революція, VI–VII. 1932;

Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації. В. 1934;

Чехович К. До проблеми народних ритмів у Шевченка. Дзвони. Л. 1935;

Огієнко І. Шевченкова мова. Рідна мова, V, VI, VIII, X–XII 1934, III 1935;

Айзеншток И. Судьба литературного наследства Т. Г. Шевченка. Литературное наследство, XIX–XX. М. 1935;

Повне видання творів Т. Шевченка. Укр. Наук. Інститут. В.–Л. За ред. П. Зайцева:

II. 1934. Поезії 1837–42 рр. Поясн. ст. Зайцева П., Дорошенка В., Білецького Л., Брика I., Маланюка С;

III. 1935. Поезії 1843–47 рр. Поясн. ст. Зайцева П., Маланюка С. Смаль-Стоцького С. Брика І., Дорошенка Д.;

IV. 1937. Поезії 1847–50 рр. Поясн. ст. Зайцева П., Лотоцького О.;

VI. 1935. Назар Стодоля та різні твори. Поясн. ст. Зайцева П., Антоновича Д., Брика І., Сірополка С., Кордуби М.;

VII. 1934. Повісті: Художник. Наймичка. Варнак. Поясн. ст. Зайцева П., Рудницького М., Білецького Л., Дорошенка Д.;

VIII. 1935. Княгиня. Музика. Нещасний. Капітанша. Поясн. ст. Зайцева П.;

IX. 1936. Близнята. Мандрівка з приємністю та й не без моралі. Поясн. ст. Зайцева П., Дорошенка Д.;

X. 1936. Журнал (Щоденні записки). Поясн. ст. Зайцева П., Чижевського Д.;

XI. 1935. Листи;

XII. 1937. Пластична творчість Т. Шевченка. Антонович Д. Шевченко як маляр. Ст. Січинського В. й Зайцева П.;

XIV. 1936. Переклади поезій на польську мову за ред. Б. Лепкого;

XV. 1938. Шевченко в чужих мовах. За ред. Р. Смаль-Стоцького;

XVI. 1939. Бібліографія Покажчик видань Шевченкових творів та спис бібліографічних праць про Шевченка. Зібрав і впорядкував В. Дорошенко;

Зайцев П. Як творив Шевченко-поет. Ми, II. 1939;

Образотворче Мистецтво, II–III. K. 1939 (ювілейне число, присвячене Шевченкові, з багатьма репродукціями його творів);

Раєвський С. Художник Т. Шевченко. К. 1939;

Сімович В. Дещо про Шевченкову архаїзовану мову. Сьогочасне й минуле, III–IV. Л. 1939;

Богацький П. Фальсифікатори Шевченка. Там же;

Зайцев П. Незнані матеріали про Шевченка й ін. українських письменників. Там же;

Пам’яті Т. Г. Шевченка. Збірник Академії Наук УРСР. К. 1939 (зокр. Білецький О. Шевченко і світова література; Масальський В. Мова і стиль поезій Т. Г. Шевченка);

Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка. Л. 1939;

Як працював Шевченко. К. 1940;

Шагинян М. Тарас Шевченко. М. 1941, 2 вид. М. 1946;

Гординський С. Т. Шевченко маляр. Кр.–Л. 1942;

Пеленський Є. Ю. Шевченко класик. Українська Книга, IV. Кр.–Л. 1942 і окр.;

Шевченко та його доба. Збірник УВАН. Авґсбурґ 1947;

Белецкий А. Русские повести Т. Г. Шевченка. Т. Шевченко. Собрание сочинений, V. М. 1949;

Білецький Л. Віруючий Шевченко. Авґсбурґ 1949;

Matthews W. К. Taras Sevcenko. The man and the symbol. London 1951;

Глобенко М. Шевченко в совєтському літературознавстві. Зб. філологічної секції, XXIV. ЗНТШ, CLXI. Нью-Йорк–Париж 1953.


Примітки

Подається за виданням: Павло Зайцев Життя Тараса Шевченка. – Мюнхен: Logos, 1955 р., с. 396 – 400.