Start page

Taras Shevchenko

Encyclopedia of the life and works

?

Men profiles. Sketches

Taras Shevchenko. Men profiles. Sketches

Taras Shevchenko. Men profiles. Sketches.
Fragment of a sheet of sketches of 1841 – 1842.